รายงานการนำข้อมูลเข้าห้องสมุดระบบอัตโนมัติ

ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเช่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย และได้ทำการฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติขยายไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นแห่งแรก และจะขยายไปยังทุกวิทยาเขต วิทยาลัย

ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้การบริหารงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ