ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

มุ่งมั่น สรรหาสรรพวิชา เพื่อค้นคว้าและบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ฝ่ายห้องสมุด มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทางวิชาการในทุกรูปแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความสะดวก รวดเร็ว และจิตสำนักในการให้บริการที่ดี

ปณิธาน

 ๑. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การทำรายการช่วยค้นและการบริการสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ

 ๒. เพิ่มศักยภาพการจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานและให้บริการและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

 ๓. ร่วมมือประสานภารกิจและบริการสารสนเทศทั้งกับหน่วยงานภายในห้องสมุดในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิชาการภายนอก

วัตถุประสงค์ห้องสมุด

 ๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลและบริการสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตแก่คณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอันเป็นส่วนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการสอนและการวิจัย และแก่บุคลากรในสายงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. เพื่อให้บริการและสื่อการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขตแก่นักศึกษา และผู้เรียนตามหลักสูตรและโครงการ ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 ๓. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย