บริการ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

จันทร์-อาทิตย์ : 09.00 – 17.00 น.ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

การยืม (LENDING SERVICE)

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิกจำนวนเล่มจำนวนวันต่ออายุได้ค่าปรับ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี71522 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาโท102122 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก102122 บาท/วัน
 อาจารย์1012022 บาท/วัน
 บุคลากร101522 บาท/วัน

การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

การ Renew คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อ ทั้งๆ ที่ถึงกำหนดส่งคืนห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ WebOpac (https://opac.mbu.ac.th) ของห้องสมุด

แนะนำเสนอซื้อหนังสือ (BOOK RECOMMENDATION)

เพื่อเพิ่มช่องการคัดเลือกหนังสือจากคณาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ ตลอดจนตามต้องการของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยในการศึกษา

บริการ Application ห้องสมุด (LIBRARY APPLICATION)