การแนะนำหนังสือ

  • ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

ขั้นตอนการแนะนำเสนอซื้อหนังสือ

  • ตรวจสอบรายชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
Title of Your page
  • กรอบรายละเอียดรายชื่อหนังสือและชื่อผู้แนะนำเสนอซื้อหนังสือ

ขั้นตอนการแนะนำเสนอซื้อหนังสือ

  • ตรวจสอบรายชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
Title of Your page

  • กรอบรายละเอียดรายชื่อหนังสือและชื่อผู้แนะนำเสนอซื้อหนังสือ