มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวายพระไตรปิฎก จากคณะสงฆ์มอญ (ธรรมยุต)

วันพุธ ที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในการรับถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ โดยมี Most Venerable Baddanta Vepulla รองประธานคณะสงฆ์มหาเย็น (รามัญธรรมยุต) เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในการถวาย ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม B.6

ในการนี้พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดี ได้กล่าวปฏิสันถาร และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในธรรมยุติกนิกาย และความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทย และคณะสงฆ์มอญ “ในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงการต้อนรับและขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระทั้งหลาย โดยมีพระเดชพระคุณพระภัททันตะ เวปุลละ เป็นประธานคณะสงฆ์มหาเย็น รามัญธรรมยุต เป็นต้น ในที่นี้ ที่ได้นำพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ ในฐานะสิ่งที่มีค่ามากอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนามามอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นที่ทราบแล้วว่า พระไตรปิฎกเป็นสมบัติที่ล้ำค่าในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นการบันทึกไว้ซึ่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพุทธันดรหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งพระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ คำสั่งสอนทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมานับเป็นเวลาหลายพันปี ตั้งแต่ที่เป็นแบบมุขปาฐะจนถึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ในนามอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่คณะสงฆ์มหาเย็น รามัญธรรมยุต ได้มอบพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญให้แก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญนี้จะเป็นหลักฐานแสดงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป“ พระศรีวินยาภรณ์ กล่าว

จากนั้น Most Venerable Baddanta Vepulla รองประธานคณะสงฆ์มหาเย็น (รามัญธรรมยุต) ได้กล่าวอนุโมทนา ที่อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ถวายการต้อนรับในครั้งนี้ โดยสรุปว่า ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้มาเยี่ยมเยียนสถานที่อันน่าตื่นใจแบบนี้ การมาเยือนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยของคณะสงฆ์มหาเย็นนี้ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเจอกัน นิกายมหาเย็นเกิดจากเมืองไทย มีรากฐานมาจากประเทศไทย การมาครั้งนี้เหมือนลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมมาเยือนถิ่นบ้านบรรพบุรุษ หวังเป็นอย่างยิ่งกว่าอนาคตระหว่างคณะสงฆ์ทั้ง ๒ ประเทศคงได้ร่วมการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้น ๆ ขอขอบพระคุณด้วยใจจริงอีกครั้ง.. จากนั้นได้ทำการถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ทั้ง ๒ คณะได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึก

เมื่อเสร็จพิธีถวายพระไตรปิฎกแล้วผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำพาคณะสงฆ์มอญ ไปกราบนมัสการพระนิรันตราย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในบท กรณียเมตตสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารธรรมสถาน

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาพ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ