ข่าวสารหอสมุด

แนะนำการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วข.สิริธรราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชูชาติ บุตรเพ็ง หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และนายนรงฤทธิ์ ภพพินิจ บรรณารักษ์ ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้แนะนำการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในการนี้ พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระครูอรรถจริยานุวัตร, ดร. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาารศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ (คุณณัฏฐนันท์ วิจิตรพาที) ผู้ปฏิบัติงานการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัยเป็นวิยาเขตที่ ๗ ที่ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้การบริหารงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

แนะนำการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วข.สิริธรราชวิทยาลัย Read More »

รายงานการนำข้อมูลเข้าห้องสมุดระบบอัตโนมัติ

ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเช่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย และได้ทำการฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติขยายไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นแห่งแรก และจะขยายไปยังทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้การบริหารงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

รายงานการนำข้อมูลเข้าห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Read More »

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวายพระไตรปิฎก จากคณะสงฆ์มอญ (ธรรมยุต)

วันพุธ ที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในการรับถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ โดยมี Most Venerable Baddanta Vepulla รองประธานคณะสงฆ์มหาเย็น (รามัญธรรมยุต) เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในการถวาย ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม B.6 ในการนี้พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดี ได้กล่าวปฏิสันถาร และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในธรรมยุติกนิกาย และความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทย และคณะสงฆ์มอญ “ในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงการต้อนรับและขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระทั้งหลาย โดยมีพระเดชพระคุณพระภัททันตะ เวปุลละ เป็นประธานคณะสงฆ์มหาเย็น รามัญธรรมยุต เป็นต้น ในที่นี้ ที่ได้นำพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ ในฐานะสิ่งที่มีค่ามากอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนามามอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นที่ทราบแล้วว่า พระไตรปิฎกเป็นสมบัติที่ล้ำค่าในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นการบันทึกไว้ซึ่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพุทธันดรหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งพระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ คำสั่งสอนทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมานับเป็นเวลาหลายพันปี ตั้งแต่ที่เป็นแบบมุขปาฐะจนถึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ในนามอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่คณะสงฆ์มหาเย็น รามัญธรรมยุต

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวายพระไตรปิฎก จากคณะสงฆ์มอญ (ธรรมยุต) Read More »

มมร ร่วมศึกษาดูงานการบริหารและการให้บริการระบบ iThesis ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บ่ายวันนี้ (๙ ม.ค.) พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ นายทศพร จันทมงคลเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายห้องสมุด และ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงานการบริหารและการให้บริการระบบ iThesis ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ​​​​​​ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มมร ร่วมศึกษาดูงานการบริหารและการให้บริการระบบ iThesis ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »

คณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาหอสมุดกลาง พื้นที่การศึกษา และการเรียนรู้ มมร

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ – รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยทรัพยากร และทีมงานจากสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำในการพัฒนาหอสมุดกลาง เชื่อมโยงระบบบริการและระบบบริหารจัดการกับวิทยาเขต วิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาพื้นที่การศึกษา และการเรียนรู้ มมร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาคุณธรรมและภูมิปัญญาด้วยหลักพระพุทธศาสนา โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึงบุคลากรสายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) อาคารสำนักงานอธิการบดี อันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา มมร ต่อไปในอนาคต

คณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาหอสมุดกลาง พื้นที่การศึกษา และการเรียนรู้ มมร Read More »

มมร เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ และ One Stop Service มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจาก ศูนย์บริการวิชาการ กองกิจการนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองคลัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ และ One Stop Service มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Platoon ขั้น 1 Co-MU Space พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงาน จากนั้นมอบหมายให้ นายทวี มานะธำรง บรรณารักษ์ ได้แนะนำบริการต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ และนำชมสถานที่อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นในเวลา 15.00 น. คณะได้เข้าศึกษาดูงาน MU One Stop Service ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

มมร เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ และ One Stop Service มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Read More »

แอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University หรือ SAU ) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่หลักคำสอนพุทธธรรม ออกสู่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั่วโลกและผู้ที่สนใจทั่วไป  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University ) ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง ในปัจจุบัน พุทธธรรมฉบับดิจิตอลนี้ จะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เหมือนฉบับจริง เป็นฉบับปรับขยายที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า แต่จะให้ความสะดวกในการสืบค้น พกพา สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา และด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถค้นหาคำต่าง ๆ ในหนังสือได้อย่างถูกต้อง หนังสือพุทธธรรมนี้ได้เน้นข้อประมวลหลักพุทธธรรม ซึ่งว่าด้วยกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ จากคำอธิบายพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพื่อให้มีความกระจ่างครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนา  นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็คือ การเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนายกสภามหาวิทยาลัย คุณเสริมสิน สมะลาภา โดยทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎกนี้สู่สาธารณชน และคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

แอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล Read More »