แนะนำการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วข.สิริธรราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชูชาติ บุตรเพ็ง หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และนายนรงฤทธิ์ ภพพินิจ บรรณารักษ์ ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้แนะนำการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระครูอรรถจริยานุวัตร, ดร. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาารศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ (คุณณัฏฐนันท์ วิจิตรพาที) ผู้ปฏิบัติงานการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัยเป็นวิยาเขตที่ ๗ ที่ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้การบริหารงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ