หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย

MBU LIBRARY

Title of Your page

หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย

Title of Your page

บริการออนไลน์

Online services

หนังสือแนะนำ

Recommended Book

MBU e-Library

ห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบ e-Book ✨📘📙

ขณะนี้ทางฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบ
MBU e-Library สามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ PC Smartphone และ tablet