ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังการให้บริการของฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย เพื่อนำผลการสำรวจมาให้ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของห้องสมุดให้เกิด ประสิทธิภาพตรงตามตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป