เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ – รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยทรัพยากร และทีมงานจากสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำในการพัฒนาหอสมุดกลาง เชื่อมโยงระบบบริการและระบบบริหารจัดการกับวิทยาเขต วิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาพื้นที่การศึกษา และการเรียนรู้ มมร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาคุณธรรมและภูมิปัญญาด้วยหลักพระพุทธศาสนา โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึงบุคลากรสายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) อาคารสำนักงานอธิการบดี อันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา มมร ต่อไปในอนาคต