วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจาก ศูนย์บริการวิชาการ กองกิจการนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองคลัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ และ One Stop Service มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Platoon ขั้น 1 Co-MU Space พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยงาน จากนั้นมอบหมายให้ นายทวี มานะธำรง บรรณารักษ์ ได้แนะนำบริการต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ และนำชมสถานที่อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นในเวลา 15.00 น. คณะได้เข้าศึกษาดูงาน MU One Stop Service ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำกองบริหารการศึกษา และการบริการด้านต่าง ๆ ของ กองบริหารการศึกษา หลังจากนั้นได้นำชมสถานที่ห้อง One Stop Service ขั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล