ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็น