แนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Book Recommendation) 

 

ขั้นตอนการแนะนำเสนอซื้อหนังสือ

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่

ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ...

กรอบรายละเอียดรายชื่อหนังสือและชื่อผู้แนะนำเสนอซื้อหนังสือ

กรอกแบบฟอร์มแนะนำเสนอซื้อหนังสือ...

ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

ติดตามผลดำเนินการแนะนำจัดซื้อหนังสือ

ผลการดำเนินการ...