การยืม (LENDING SERVICE)

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน ต่ออายุได้ ค่าปรับ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 7 3 2 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาโท 7 15 3 2 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 10 20 3 2 บาท/วัน
 อาจารย์ 10 120 3 5 บาท/วัน
 บุคลากร 10 15 3 5 บาท/วัน
 ลูกจ้าง 5 10 3 2 บาท/วัน

 

การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

การ Renew คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อ ทั้งๆ ที่ถึงกำหนดส่งคืนห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ WebOpac ของห้องสมุด วิธีการยืมต่อคลิก

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

จันทร์-อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์