วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและการให้บริการห้องสมุด ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ห้อง ๕๐๑ อาคาร ๗.๓) และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและการให้บริการห้องสมุด

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและการให้บริการห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กล่าวให้นโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและการให้บริการห้องสมุด

ดร.สาลินี รักกตัญญู หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชมหาวิทยาลัย ในนามของคณะผู้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาระบบและการให้บริการห้องสมุด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักสำคัญอยู่สองประการ คือ ๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรนิกส์สมบูรณ์แบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ๒. เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุด สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ