ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ และการให้บริการห้องสมุด ในระว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม